Visie » Schoolvisie

Schoolvisie

Samen dromen vormgeven

Basisschool De Muziekladder is een kleine school met een familiaire sfeer en bedoeld voor Brusselse kinderen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar. Ons publiek is een weerspiegeling van de multiculturele schoolomgeving in Schaarbeek.

Wij houden rekening met het feit dat het Nederlands voor de meeste leerlingen de tweede taal is. Onze school geeft dan ook de nodig ondersteuning om het Nederlands goed te beheersen en op die manier makkelijker te integreren in een Nederlandstalige gemeenschap. Hiervoor hebben we een speciaal taalbeleidsplan uitgewerkt. Dat wordt verder toegelicht in het pedagogisch project.

Onze school is gelegen in een rustige en groene omgeving, dichtbij de natuur en toch midden in de stad, en dat geeft de kinderen de kans om zich te ontplooien in harmonie met zichzelf en hun omgeving.

Doe de klik!

De Muziekladder is een dynamische basisschool die naast de algemene basisopleiding, speciale aandacht heeft voor de muzische domeinen; muziek, beeld, dans en drama. Via deze combinatie willen we degelijk onderwijs bieden waarbij de leerlingen een grondige basis krijgen aan kennis en vaardigheden die het fundament vormen voor hun verdere studies. Vanuit deze visie wordt ons team daarom versterkt met twee leerkrachten muzische vorming, die verbonden zijn aan de muziekacademie J.H.Fiocco in Schaarbeek (MAS). Zij geven de kinderen vanaf de tweede kleuterklas wekelijks muzische lessen. Daarnaast is er maandelijks een muzische projectdag, waarbij telkens één klas een hele dag een intensief ‘muzisch bad’ krijgt. De focus ligt op het ontdekken, beleven en uitdrukken én het verwerven van vaardigheden. Er zijn hier geen ‘fouten’, wel andere manieren. Dit muzisch aftasten kan voor de leerlingen bevrijdend werken omdat het naast de denktaal ook de lichaamstaal aanspreekt. Muzische taal is universeel en maakt gebruik van het hoofd, de stem, het lichaam, het woord, de ruimte en de media.  Voor anderstalige leerlingen is dit erg belangrijk. Zij hebben vaker, door hun taalachterstand, een expressieve lichaamstaal en drukken zich fysieker uit. Dit is zeker een voordeel voor muzische vakken. Er is dan minder schroom om zich via lichaamstaal uit te drukken. Op die manier worden de kinderen  aangesproken in hun kracht en hun talenten.

Samen groeien

In het muzische domein hebben wij een sterke partner, de Muziekacademie J.H. Fiocco van Schaarbeek, waar we verder kunnen bouwen op de kwaliteit van jarenlange ervaring. Dit alles wordt begeleid door een sterk team van professionele leerkrachten.  Ook de participatie van ouders (oudercomité) is belangrijk om te groeien. De modelfunctie van de leerkrachten en ouders is een niet te onderschatten factor in het ontwikkelingsproces van de kinderen.

Muziek maakt slim

Eigen ideeën ontwikkelen en ze als waardevol zien is fundamenteel in onze wijze van lesgeven. Zo leren kinderen hun eigen talenten ontdekken en versterken. Dat geeft zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Wij vertrekken van het kind zelf en maken er samen een leerrijke ontdekkingstocht van. In de muzische lessen leert het kind om de eigen indrukken op een creatieve manier te verwerken. Wij moedigen hen aan om hun grenzen te verleggen en te experimenteren met nieuwe vormen. Het is een leerproces op maat van het kind. De resultaten die we samen bereiken worden geëvalueerd en waar nodig is bijgeschaafd en verfijnd. Zo groeien we op een speelse manier naar kwaliteitsvolle educatie.

Met vleugels en teugels

Er wordt in ons onderwijs steeds geprobeerd om  de interesse van de kinderen te wekken zonder de discipline uit het oog te verliezen. Discipline is noodzakelijk voor de ontwikkeling van het kind in een schoolomgeving. Een goede opvoeding sluit hierbij aan. Respect, sociale omgang, verdraagzaamheid, veiligheid, orde en inzet zijn  belangrijke waarden die we nastreven. Ze zijn ook buiten de school nuttig voor de samenleving. Wij werken hiervoor graag samen met de ouders.

Gezonde levensstijl

‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’ is een gezegde dat zeer  breed kan worden opgevat. Toegepast op het schoolgebeuren omvat het de persoonlijke hygiëne, gezonde voeding, voldoende nachtrust en lichaamsbeweging, zich veilig bewegen in school en in het verkeer, omgaan met stress, omgaan met elkaar… We beogen hierbij een harmonisch functioneren in en met de omgeving.

De school is gelegen in een groene omgeving, met een prachtige tuin.
Dat geeft een meerwaarde aan de school en heeft tevens een grote invloed op de kinderen. Kinderen worden rustiger in een groene omgeving. Deze meerwaarde kan in het lesgeven en in de schoolvisie verwerkt worden. Het past uitstekend in een muzisch klimaat.

Naar buiten

Het kind kan zijn muzische talenten verder ontplooien in de nabijgelegen Muziekacademie. Onze leerkrachten muzische vorming zijn verbonden aan deze academie en dat houdt de drempel laag. Elke dag, na school, is er in de muziekacademie een aanbod aan lessen muziek, woord en dans. Met deze samenwerking bereidt onze school de weg naar verdere muziekeducatie voor.

Verder staan wij ook in nauw contact met alle andere Nederlandstalige clubs en verenigingen uit de buurt, zodat de leerlingen op gemakkelijke wijze kunnen doorstromen naar andere activiteiten.

Zoals elke andere school hebben wij ook een schoolfeest, speciale uitstappen en geïntegreerde werkperiodes (GWP’s). Cultuureducatie betekent ook culturele activiteiten bijwonen en waarderen. In Brussel en omgeving zijn er enorm veel mogelijkheden en is het aanbod groot. Het hoeft geen verdere uitleg dat wij als muzische school hier graag op ingaan. Zo krijgen de kinderen de kans om verschillende activiteiten bij te wonen. Wij groeien op die manier meer en meer in de richting van een brede cultuureducatie.

Media

Elke klas heeft zijn eigen lokaal met daarvoor zijn eigen speciale inrichting: educatief materiaal en speelgoed voor de kleuters, leer- en leesboeken voor de hogere klassen. Bovendien beschikken wij over creatief werkmateriaal zoals een breed scala aan eenvoudige muziekinstrumenten, ook wel Orff-instrumenten  genoemd, voor de lessen muziek, woord en dans. In alle klaslokalen is een computer aanwezig met internetverbinding. Tevens zijn wij uitgerust met middelen om resultaten uit de lessen te documenteren en weer te geven met behulp van media (fotograferen, filmen, geluidsopnames). Bovendien kunnen deze mediahulpmiddelen op educatieve wijze worden ingezet bij alle lessen. Het gebruik van muziekonderricht met behulp van pc-spelen of andere is nog in voorbereiding. Op individuele aanvraag kunnen wij wel advies geven.

Dromen die de weg wijzen naar de toekomst

Via een kwaliteitsvol onderwijs willen we kinderen vormen met een sterke persoonlijkheid en creativiteit, volgens de waarden van het PPGO ( pedagogisch project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap).

Het PPGO  staat voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en het beoogt de vorming van vrije mensen. Het GO! beschouwt het actief omgaan met de diversiteit als een meerwaarde en als een pijler van zijn onderwijs. Via dit actief pluralisme beklemtoont het GO! dat de mensheid, ondanks alle verschillen, verbonden is door gemeenschappelijke waarden en doelen.

Wij willen de kinderen sterke idealen en droombeelden meegeven om naar toe te werken. Zo kunnen ze uitgroeien tot waardevolle persoonlijkheden en daarnaast, met hun talenten, hun eigen weg vinden in de vele mogelijkheden die onze maatschappij biedt.