Muzische vorming

Muzische vorming

Muzisch Creatief werken 

Bs De Muziekladder onderscheidt zich van andere basisscholen door muzisch creatief te werken. Deze dynamische school legt binnen de te behalen doelen de nadruk op muziek, beeld, drama, bewegingsexpressie en media. Tijdens de lessen wordt intens in groep samengewerkt en gecommuniceerd, mede via de verschillende muzische domeinen. Er wordt gewerkt aan een diepere ontwikkeling van vaardigheden, attitudes en kennis. Daarbij ontwikkelen de leerlingen zich de bewustwording tot persoonlijkheid en komen ze tot creatieve manieren om met de werkelijkheid om te gaan. Motivatie, een open houding en bereidheid tot participeren zijn van essentieel belang. 

Media wordt geïntegreerd 

Het domein media is het hulpmiddel bij uitstek om doelen van andere domeinen te realiseren. Dit domein is dan ook veelal verweven in de lessen van de andere disciplines. Elk muzisch domein bevat een brede waaier aan werkvormen. Ze beschrijven hoe je ideeën, ervaringen of verbeeldingen kan vormgeven. Media is hier een ideaal middel om te reflecteren en te (re)presenteren.  

Procesgericht werken 

Door muzisch creatief aan de slag te gaan, wordt er gewerkt aan de muzische grondhouding. Dit is een verzameling van attitudes die belangrijk zijn bij het muzisch werken, maar eveneens een brede en rijke ontwikkeling van de leerlingen ten goede komen. Doorheen het muzisch werken doorlopen de leerlingen de volgende stappen: 

 1. Waarnemen: een kunstzinnige uiting of kunstwerk laten inwerken via alle zintuigen. 
 2. Verwerken: het actief verwerken van de waarneming. In deze fase experimenteren de leerlingen met de werkvorm(en) en/of muzische element(en) in de focus. 
 3. Vormgeven: via een uitdagende opdracht gericht op het persoonlijk creatief werk/ eigen creatief groepswerk wordt er ongeremd gecreëerd. Vanuit de waarneming wordt er uitgeprobeerd, een plan bedacht en een creatie gemaakt rekening houdende met de werkvorm(en) en de muzische elementen die zijn vastgelegd. Alle werkvormen en elementen zijn afgebakend en gespreid over de verschillende klassen zodat deze voor elke leerling optimaal en evenwaardig aan bod komen. 
 4. Presenteren: de creatie die persoonlijk of in groep werd gemaakt, wordt getoond/gedeeld.  
 5. Reflecteren: terugblik op de presentatie en het afgelegde proces. Daarnaast is reflecteren ook de rode draad doorheen de verschillende stappen zodat de ervaringen bewuster geïntegreerd en intenser ervaren worden. Er wordt stilgestaan bij het gevoel, en de betekenis van het muzisch werk. 

Tijdens de muzische activiteiten ligt de nadruk op dit proces en niet louter op het product. 

Evaluatie 

Wanneer er twee muzische processen zijn doorlopen, worden deze procesmatig geëvalueerd. Hierbij hebben we oog voor het zelf creëren, het persoonlijk (groeps)werk en het probleemoplossend, zelfontdekkend en constructief aspect. De evaluatie van de muzische processen wordt in kaart gebracht en besproken tijdens een zorgoverleg. In samenspraak met de muzische coach worden er eventueel acties opgesteld op klas-/kindniveau. 

Wanneer muzische vorming? 

A.d.h.v. een muzisch jaarplan brengen we de te geven muzische processen in kaart.  Deze muzische processen worden zowel klasintern als tijdens de klasdoorbrekende ‘muzische carrousel’ gegeven.   
De muzische carrousel is een werkvorm waarbij de leerlingen kiezen voor een bepaald domein. De kleuters, leerjaren 1,2,3 en leerjaren 4,5,6 kiezen uit de verschillende muzische domeinen. De muzische processen binnen de muzische carrousel duren 4 lestijden en worden verdeeld over 2 weken. Voor de kleuters gaat de muzische carrousel op dinsdagvoormiddag door en voor de lagere school vindt dit op donderdagnamiddag plaats. Met deze werkvorm ontdekken/ontwikkelen leerlingen en leerkrachten hun eigen muzisch talent.  

De muzische processen in de klas duren 3 lestijden. Dat betekent dat er in de klas 26 muzische processen op jaarbasis aan bod komen. Deze worden verdeeld over de verschillende muzische domeinen en de afgebakende werkvormen en elementen. De noodzakelijke leerplandoelen worden aangereikt en/of bereikt tijdens de klasinterne activiteiten. 
De muzische processen tijdens een muzische carrousel zijn bijkomend. 

Om onze leerlingen nog meer te laten genieten van hun muzische creativiteit en hun muzisch talent breiden we deze lessen nog uit met: 

 • Om de 2 jaar een muzische GWP met de hele school.  Gedurende 2 dagen worden onze leerlingen ondergedompeld in muzische werkshops in de school en/of stad Brussel. 
 • Uitstappen in het kader van WO alsook cultureel. 
 • Project i.s.m. Erasmus hogeschool ‘ muzische vorming in alle leergebieden’ 
 • Muzische talenten verder ontplooien in de nabijgelegen Muziekacademie.  Met deze samenwerking bereidt onze school de kinderen voor op het verdere beoefenen en beleven van kunst: muziek, woord en dans. 

Ondersteuning 

Daarnaast beschikt onze school over een muzische coach die ondersteuning biedt bij: 

 • Het voorbereiden van de muzische lessen indien klasleerkrachten deze nood ervaren. 
 • Muzische vorming integreren in alle leergebieden 
 • Muzische lessen in de klas 
 • Organisatie van de muzische carrousel. 

Waarom muzische vorming  ?

Met deze aanvulling op het dagdagelijkse klasgebeuren willen we een kwaliteitsvol muzisch aanbod voor de leerlingen voorzien. De verscheidenheid en diversiteit, de culturele achtergronden van de leerlingen wil men op een kindvriendelijke manier en via diverse muzische omgangsvormen aanwenden om openheid en verbondenheid te creëren. Dit muzisch aftasten kan voor de leerlingen bevrijdend werken omdat het naast de denktaal ook de lichaamstaal aanspreekt.  Muzische taal is universeel en maakt gebruik van het hoofd, de stem, het lichaam, het woord, de ruimte en de media.  Voor onze anderstalige leerlingen is deze expressieve lichaamstaal erg belangrijk. 

Het hele gebeuren is zeer waardevol en geeft leerlingen de kans om vaardigheden te ontwikkelen die essentieel zijn in de andere leergebieden, maar vooral broodnodig zijn in hun verdere toekomst. 

Door in groep creatief aan de slag te gaan, ontdekken de leerlingen in de muzische domeinen een manier om zichzelf te uiten en groeit het groepsgevoel. Dat zorgt voor een positiever zelfbeeld. De kinderen worden aangesproken in hun talent en interesse wat leidt tot meer zelfvertrouwen.   

De focus ligt op het ontdekken, beleven en uitdrukken en het verwerven van vaardigheden. Er zijn geen fouten maar wel andere manieren.